Vedtekter Galterud Vel

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /customers/d/1/1/galterudvel.no/httpd.www/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/really-simple-facebook-twitter-share-buttons.php on line 318

VEDTEKTER FOR GALTERUD VEL.

 • 1 FORMÅL.

Velforeningen er partipolitisk nøytralt, og foreningens Oppgaver skal være å fremme medlemmenes felles interesser i bygda og virke for stedets forskjønnelse og trivsel.

Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger i saker som har felles

Interesse.

 • 2 MEDLEMSKAP.

Som medlem opptas enhver som vil engasjere seg for stedets fellesskap,

Utvikling og arbeid.

 • 3 KONTIN GENT OG ANDRE INNTEKTER.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten, som innbetales forskuddsvis til

Kassereren. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig medlemskontingent er

Betalt.

 • 4 FORENINGENS LEDELSE.

Styret:

Foreningen skal ledes av et styre, som skal bestå av fem (5) medlemmer: leder,

Nestleder, kasserer, sekreter og styremedlem, samt to (2) varamedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmer, leder eller

Nestleder er til stede. Leder eller i dennes fravær, nestleder, leder styremøter.

Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende

Leder dobbeltstemme.

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremaiet.

Styrets vedtak skal protokolleres.

Styret har disposisjonsrett ovenfor foreningens midler til alminnelige

Administrative formål og rett til å bevilge beløp til foreningens formål (§1). Alle

Utbetalinger av kassa skal vare anvist av foreningens leder og kasserer.

Regnskapsåret går fra 1/1 — 31/12.

Medlemsmøter:

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres ‘

Minst 8 dager i forveien. Lovlig bekjentgjort medlemsmøte har besluttende

Myndighet også i bevilgningsspørsmål. Beslutninger fattes ved absolutt flertall

Og hvis det forlanges, ved skriftlig avstemning.

Årsmøtet:

Foreningens! øverste myndighet er årsmøte. Ordinert årsmøtet holdes innen

Utgangen, av februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og kunngjøres fire (4)

uker i forveien, forslag som skal behandlet på årsmøtet, må

FREMSETTES SKRIFTLIG TIL STYRET, 14 dager før Årsmøtet.

Dette gjelder også FRASIGELSE AV VERV. ‘

 Årsmøtet behandler

– Åpning og konstituering.

– Årsmelding.

– Regnskap.

– Innkomne forslag.

– Valg i henhold til § 5. 

Årsmøtet beslutninger fattes med absolutt flertall blant de fremmøtte.

Lovendringen og saker av stor betydning for Velforeningen krever 2/3 flertall.

Årsmøtet beslutninger protokollføres.

Ekstraordinært Årsmøtet skal avholdes styret finner det påkrevet eller når minst 1/2 av

medlemmene kommer med skriftlig krav om dette.

 • 5 VALG.

 Årsmøtet skal velge:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • 2 revisorer

Leder og revisor velges for 1 år (1 år), øvrige velges for 2, to for. (Halvparten av

Styret velges ved første gang for 1, et år”).

Det velges også valgkomite, bestående av 3, tre personer. Fra. 1-3, et til tre år. Den første av disse fungerer som leder.

Eventuelle utsendinger velges av styret.

 

 • 6 OPPLØSNING AV VELFORENINGEN.

Oppløsning av velforeningen kan bare skje pi ordinært eller ekstraordinært årsmøte,

og med et stemmetall som utgjør minst 2/3 av foreningens samlede medlemstall.

Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke

Av foreningens samlede medlemstall skal saken forelegges — ekstraordinært

årsmøte. Det ekstra ordinære Årsmøtet giør vedtaket om oppløsning endelig, dersom 3/4 av de

fremmøtte stemmer for forslaget.

Ved oppløsning av foreningen skal dens eiendom og midler tilfalle kulturelle og

samfunnsnyttige formål innen foreningens virkemåte pi Galterud.

forslaget fremsettes av styret, men avgjøres av årsmøtet med alminnelig flertall.

 

Vedtektene er enstemmig godkjente på årsmøte i

Galterud Vel, den 08.03.2006.

Og gjøres gjeldende fra samme date, 08.03.2006.

 Liv Holm , (sign)                                                                             Margareth Lillehagen

Leder                                                                                                                                 Sekr.